Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/distripaim/_soda-kaustyczna.pl/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/distripaim/_soda-kaustyczna.pl/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Soda kaustyczna płatkowana - wodorotlenek sodowy stały
Masz pytania? +48 667 669 748 | +48 71 794 37 33 sklep@soda-kaustyczna.plpon. - pt. od 8:00 do 16:00

 Wodorotlenek sodu - soda kaustyczna płatkowana - 25kg

Soda kaustyczna płatkowana

Nazwa chemiczna: wodorotlenek sodowy, stały
Synonimy: caustic soda; Sodium hydroxide (Na(OH)); Sodium hydrate; sodium hydroxide, solid
Nr CAS: 1310-73-2
WE: 215-185-5
Numer rejestracyjny REACH: 01-2119457892-27-0051

Opis: Soda kaustyczna płatkowana - nieorganiczny zw. chemiczny z grupy silnych zasad. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i alkoholach. Wykazuje również silne właściwości higroskopijne. Soda kaustyczna jest jednym z ważniejszych surowców chemicznych.

Zastosowania: Różnorodne zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego oraz w wielu innych branżach gospodarki. Stosowany do otrzymywania mydła, celulozy, barwników oraz wielu związków chemicznych, a także jako czynnik do korygowania pH. Soda kaustyczna posiada właściwości myjące i dezynfekujące.

Specyfikacja produktu

  1. Właściwości fizyczne i chemiczne
  2. Stabilność i reaktywnosć
  3. Identyfikacja zagrożeń
  4. Pierwsza pomoc

Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne sody kaustycznej

Wygląd

Stan skupienia
Ciało stałe
Barwa
Biały. lub Szarawo biały

Zapach

Bez zapachu

Próg zapachu

Nie dotyczy

pH

Nie dotyczy

Temperatura topnienia/
krzepnięcia

318.4°C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

1390°C

Temperatura zapłonu

Nie dotyczy

Szybkość parowania

Nie dotyczy

Palność (ciała stałego, gazu)

Nie dotyczy

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości

Nie dotyczy

Prężność par

Nie dotyczy

Gęstość par

Niedostępne

Gęstość

2.13 g/cm³ [20°C]

Gęstość względna

Niedostępne

Rozpuszczalność

Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda.
Rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol, eterze etylowym, n-oktanol i aceton.

Rozpuszczalność w wodzie w: temperaturze pokojowej (g / l)

1090 g/l

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

Nie dotyczy

Temperatura samozapłonu

Nie dotyczy

Temperatura rozkładu

Nie dotyczy

Lepkość

Nie dotyczy

Właściwości wybuchowe

Nie uważany za produkt powodujący ryzyko eksplozji.

Właściwości utleniające

Nie dotyczy

Dodatkowa informacja

Środek bakteriobójczy. Działa odtłuszcząjąco na skórę.

Stabilność i reaktywność sody kaustycznej

Reaktywność

Soda kaustyczna powoduje korozję różnych metali.: glin, mosiądz, cynk, cyna.

Stabilność chemiczna

Soda kaustyczna jest stabilna w warunkach bez dostępu powietrza, wilgoci.

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

Soda kaustyczna reaguje z kwasami i metalami. Reakcje mogą doprowadzić do eksplozji.

Warunki, których należy
unikać

Nie dopuszczać do kontaktu sody kaustycznej z powietrzem. Chronić przed wodą lub wilgotnym powietrzem.

Materiały niezgodne

kwasy, fenol, metale, nitrylowe, cyjanek, substancje utleniające, chemikalia organiczne - palne

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są uwalniane niebezpieczne substancje.

 

Elementy oznakowania opakowań sody kaustycznej

Piktogramy zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności w postępowaniu z sodą kaustyczną

Zapobieganie

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Przechowywanie

Nie dotyczy.

Usuwanie

P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Inne zagrożenia

Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji

Zagrożenie sody kaustycznej dla zdrowia i środowiska. Może gwałtownie reagować z różnymi materiałami (kwasami, metalami nieszlachetnymi) z wydzieleniem substancji niebezpiecznych (wodór, pary, NaOH).

Opis środków pierwszej pomocy w razie kontaktu z sodą kaustyczną

Kontakt z oczami

W przypadku kontaktu sody kaustycznej z oczami bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza.  Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.

Wdychanie

W przypadku dostania się sody kaustycznej do układu oddechowego bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Kontakt ze skórą

W przypadku kontaktu sody kaustycznej ze skórą bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.

Spożycie

W przypadku dostania się sody kaustycznej do układu pokarmowego należy bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy

W przypadku narażenia na pośredni kontakt z sodą kaustyczną nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien załozyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia na sodę kaustyczną

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Kontakt z oczami
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Wdychanie
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Kontakt ze skórą
Powoduje poważne oparzenia.
Spożycie
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji na sodę kaustyczną

Kontakt z oczami
Do poważnych objawów można zaliczyć: ból, łzawienie, zaczerwienienie.
Wdychanie
Brak konkretnych danych.
Kontakt ze skórą
Do poważnych objawów można zaliczyć: ból lub podrażnienie, zaczerwienienie, mogą występować pęcherze.
Spożycie
Do poważnych objawów można zaliczyć: bóle żołądka.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

Szczególne sposoby leczenia

Bez specjalnego leczenia.

Soda kaustyczna

Inne surowce chemiczne

Distripark.com sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.